محسن گرامی

درباره من

دکتر محسن گرامی
image

استاد گروه آموزشی عمران - زلزله @ دانشکده مهندسی عمران

  ...

محقق گوگل

(1399/12/4)

استنادات

367

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/12/5)

استنادات

189

مقالات

55

h-index

7

مؤلفین همکار

36

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Correlation Effects of Near-Field Seismic Components in Circular Metro Tunnels: A Case Study—Tehran Metro Tunnels
SHOCK AND VIBRATION(2020)
9218217004, ^رضا وهدانی*, ^محسن گرامی, غلامرضا قدرتی امیری
The Effect of the Mainshock–Aftershock on the Estimation of the Separation Gap of Regular and Irregular Adjacent Structures with the Soft Story
JOURNAL OF EARTHQUAKE AND TSUNAMI(2020)
مصطفی خاتمی, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین, نوید سیاه پلو
Reliability assessment of RC frames rehabilitated by eccentrically braces having vertical shear link
SN Applied Sciences(2020)
9111149014, ^حسین نادرپور*, ^محسن گرامی
Performance Assessment of Bolted Extended End-Plate Moment Connections Constructed from Grade St-37 Steel Subjected to Fatigue
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2020)
9228217001, ^محسن گرامی*, ^رضا وهدانی
عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بهسازی شده با دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن عدم قطعیّت‌های سازه‌ای
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2020)
9311143005, ^محسن گرامی*, ^حسین نادرپور
The Effect of Irregularity of Lateral Stiffness in Estimating the Separation Gap of Adjacent Frames
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2020)
مصطفی خاتمی, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین, نوید سیاه پلو
VISCOUS DAMPER PLACEMENT OPTIMIZATION IN CONCRETE STRUCTURES USING COLLIDING BODIES ALGORITHM AND STORY DAMAGE INDEX
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2020)
9228022003, ^رضا وهدانی*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
Seismic Performance of Steel Moment Frames Containing Concentric Bracing Equipped with Shape Memory Alloys
Open Civil Engineering Journal(2019)
9211143001, ^رضا وهدانی*, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور
Seismic Acceleration Spectrum of Ground Surface under Urban Subway Tunnels with Circular Cross Sections in Soil Deposits Based on SSI
SHOCK AND VIBRATION(2019)
9218217002, ^رضا وهدانی*, ^محسن گرامی
The Effect of Skewness on Rotational Response of the Curved Bridge Deck under Near-Fault Motions
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9211143002, ^محسن گرامی*
Assessment of Higher Modes Effects on Steel Moment Resisting Structures under Near-Fault Earthquakes with Forward Directivity Effect Along Strike-Parallel and Strike-Normal Components
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2019)
9111148007, ^محسن گرامی*, نوید سیاه پلو
طیف‌های شتاب طرح لرزه‌ای سطح زمین تحت اثر تونل‌های مترو شهری با مقطع دایروی در خاک‌های آبرفتی
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی(2019)
^رضا وهدانی*, 9218217002, ^محسن گرامی
Seismic Behavior of Frames with Bolted End Plate Connections Rehabilitated by Welded Haunches Under Near- and Far-Fault Earthquakes
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2019)
9011145006, وحید صابری*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
ارزیابی احتمالاتی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی ویژه دارای نامنظمی سختی در ارتفاع بر اساس دستورالعمل FEMAP695
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2019)
9211143003, ^علی خیرالدین*, ^محسن گرامی, عبدالرضا سروقد مقدم
A comparison of seismic low cycle fatigue and extremely low cycle fatigue on steel moment frames with reduced beam section connection (RBS)
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE(2019)
9228217001, ^محسن گرامی*, ^رضا وهدانی
بررسی آزمایشگاھی رفتار چرخه ای اتصالات صلب رایج اصلاح شده تیر به ستون دوبل فولادی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2019)
^محمدکاظم شربتدار*, یوسف علی فیضی کمره, ^محسن گرامی
Seismic Rehabilitation of Steel Frame Connections Through Asymmetrically Weakening the Beam
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2019)
9311143001, ^محسن گرامی*
Probabilistic seismic assessment of concrete frame with mass irregularity
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9211143003, ^علی خیرالدین*, ^محسن گرامی
The Effect of Temperature on Seismic Response of Cu–Al–Mn SMA Braced Frame
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9211143004, ^محسن گرامی*
تأثیر پارامترهای مؤثر بر صلبیت کف بر روی ظرفیت دوران تیر در خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی
مهندسی سازه و ساخت(2018)
مهدیه مداحی, ^محسن گرامی*
New Rethinking on Managers’ Competency Criteria and Success Factors in Airport Construction Projects
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2018)
علیرضا روشنی, ^محسن گرامی*, ^امید رضائی فر
اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت‌پذیری پیش‌رونده
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2018)
^محسن گرامی, 9111148007, نوید سیاه پلو*
مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله
مهندسی سازه و ساخت(2018)
^رضا وهدانی, ^محسن گرامی*, 9312143003
مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مرکب تیر فولادی - ستون بتنی (RCS) تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین, 9211148010
The Effect of Local Fuse on Behavior of Concentrically Braced Frame by a Numerical Study
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2018)
9111145003*, ^محمدعلی کافی, ^محسن گرامی
Shear Demands of Steel Moment-Resisting Frames Under Nearand Far-Fault Seismic Excitations
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9111143001, ^محسن گرامی, ^رضا وهدانی*
ارزیابی مدل های رفتاری مناسب جهت شبیه سازی عددی آلیاژ حافظه دار شکلی نوین پایه مس
مهندسی سازه و ساخت(2018)
9211143004, ^محسن گرامی*
مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب خمشی مرکب (RCS) و قاب بتنی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2018)
9211148010, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
مقایسه‌ پارامترهای رفتار عملکردی سازه‌های مهاربندی‌ شده‌ کمانش ‌تاب
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2017)
9111143001, ^محسن گرامی*, ^رضا وهدانی
Post Tensioned Tendons for Seismic Retrofitting of Weak Bolted T-stub Connections
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2017)
وحید صابری*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
ارزیابی قابلیت اطمینان لرزه ای قابهای خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا با مدلهای احتمالاتی
مهندسی سازه و ساخت(2017)
9212148002, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور*
Seismic Vulnerability Assessment of Steel Moment-Resisting Frames Based on Local Damage
JOURNAL OF EARTHQUAKE AND TSUNAMI(2017)
^رضا وهدانی, ^محسن گرامی*, 9111143001
ارزیابی اثرات مودهای بالاتر در قاب های خمشی فولادی تحت زلزله های نزدیک راستای موازی و عمود بر گسل
اساس(2017)
^محسن گرامی, 9111148007*, نوید سیاه پلو
Seismic Strengthening of Weak Bolted End Plate Connections Using Welded Haunches
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2017)
حمید صابری*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
effects of higher modes and MDOF effects on strength reduction factor of elastoplastic structures under far and near-fault ground motions
AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL(2017)
^محسن گرامی, 9011143002*, ^رضا وهدانی
اثرات نیروی پس کشیدگی اولیه در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی با اتصالات پس کشیده
مهندسی عمران شریف(2017)
^محسن گرامی, 9221145001*
Computation of R Factor for Steel Moment Frames by Using Conventional and Adaptive Pushover Methods
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2017)
^محسن گرامی, 9111148007, نوید سیاه پلو*
بررسی عملکرد خستگی کم چرخه در قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر قطری، V شکل و شورن
عمران مدرس(2017)
9311143004, ^محسن گرامی*
ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^محسن گرامی*, 9211148005, 9311143002
Seismic rehabilitation of bolted end plate connections using post-tensioned tendons
ENGINEERING STRUCTURES(2016)
9011148009*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
Welded haunches for seismic retrofitting of bolted T-stub connections and flexural strengthening of simple connections
ENGINEERING STRUCTURES(2016)
9011145006*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
ASSESSMENT OF HIGHER MODES EFFECTS IN THE STEEL MOMENT RESISTING FRAMES UNDER THE FAR AND NEAR FAULT EARTHQUAKES USING THE DAP METHOD
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2016)
^محسن گرامی, 9111148007*, نوید سیاه پلو
ارزیابی مدل‏های احتمالاتی در قابلیت ‏اطمینان لرزه‏ای قاب‏های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربندهای همگرا
مهندسی سازه و ساخت(2016)
8222220021, ^محسن گرامی, ^حسین نادرپور*
ارزیابی بیشینه ی نیاز شکل پذیری دورانی تیر مستقر در قاب خمشی فولادی با نگاه به اثر مودهای بالاتر
مهندسی عمران شریف(2016)
^محسن گرامی*, فرهاد دانشجو, نوید سیاه پلو
inelastic deformation demands of regular steel frames subjected to pulse-like near-fault ground shakings
International Journal of Advanced Structural Engineering(2016)
نوید سیاه پلو*, ^محسن گرامی, ^رضا وهدانی
ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده
مهندسی سازه و ساخت(2016)
^محسن گرامی, 9111148007, نوید سیاه پلو*
اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری (تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر در ارتعاش
مهندسی عمران شریف(2016)
^محسن گرامی*, نوید سیاه پلو
proposition of new method for quick assessment of maximum beam ductility in steel moment frame under higher mode effects
Scientia Iranica(2016)
^محسن گرامی, 9011143002*
مطالعه تحلیلی مزایا و معایب انواع سیستم های رایج در سازه های بلند با مقایسه با سیستم لوله برامونی تحت بارگذاری باد بر اساس ASCE7-10
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر(2016)
9011143002*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
uniform damping ration for non-classically damped hybrid steel concrete structures
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
عباس سیوندی پور, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
investigation the seismic performance level of cold-formed steel frames braced with sheathing panels
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2015)
^محسن گرامی, 9011148006*
comparative evaluation of behavior factor of SMRT structures for near and far fault ground motions
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2015)
وفا سلطان قرایی*, 9111143001, ^محسن گرامی
بررسی لرزه ای خستگی تجمعی چرخه پایین در اتصالات قاب خمشی فولادی
سازه و فولاد(2015)
9211143004*, ^محسن گرامی, ^احسان برهانی
تأثیرات سختی خاک و عمق مدفونی پی های دایره ای بر پاسخ لرزه ای یک سازه استوانه ای راکتور
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015)
امیرحسین نوروزی*, ^محسن گرامی, ^رضا وهدانی
مطالعه تحلیلی نسبت پریود پالس غالب زلزله به پریود اصلی سازه در تخمین نیاز لرزه ای قاب فولادی در حوزه نزدیک گسل با منظور نمودن تأثیر مودهای بالاتر
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015)
^محسن گرامی, نوید سیاه پلو*, ^رضا وهدانی
ارزیابی اثر ناشاقولی اولیه ستون ها در رفتار قابهای فولادی خمشی دو بعدی با مقایسه ضرایب پیشنهادی سازه بوسیله تحلیل پیشرفته ناحیه خمیری
(2015)
وحید اقتصادی, ^محسن گرامی
vulnerability of steel moment- resisting frames under effects of forward directivity
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2015)
^محسن گرامی
determination of modal damping ratios for non-classicaly damped rehabilitated steel structures
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2015)
عباس سیوندی پور, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
Performance-Based Seismic Rehabilitation of Existing Steel Eccentric Braced Buildings in Near Fault Ground Motions
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2014)
^محسن گرامی
ارزیابی توانمندی روش های بار افزون در تخمین نیاز غیرخطی قاب خمشی فولادی در اثر زلزله نزدیک گسل
(2014)
^محسن گرامی, ^رضا وهدانی
Comparison of Bolted End Plate and T-stub Connection Sensitivity to Component Thickness
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2014)
وحید صابری, وحید صابری*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
نیاز و ظرفیت اجزای سازه ای قاب های خمشی فولادی در حوزه نزدیگ گسل
(2014)
^محسن گرامی
بررسی تاثیر شکل بندی مهاربندها در قاب های فولادی دو بعدی بر رفتار این قاب ها با استفاده از تحلیل غیرارتجاعی مرتبه ی دوم
(2014)
وحید اقتصادی, ^محسن گرامی
Equivalent modal damping ratios for non-classically damped hybrid steel concrete buildings with transitional storey
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2014)
^محسن گرامی
comparison of bolted end plate and T-Stub connections sensitivity to bolted diameter on cyclic behavior
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2014)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
numerical study on energy dissipation of steel moment resisting frames under effect of earthquake vibrations
(2014)
^محسن گرامی, داود عبداله زاده
بررسی برش و نسبت جابجایی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال مفصلی تحت نگاشتهای دور و نزدیک گسل
(2014)
^مجید قلهکی, ^محسن گرامی
local and global effects of forward directivity
GRADEVINAR(2013)
^محسن گرامی
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آئین نامه 2800 زلزله ایران
(2013)
^مجید قلهکی, ^محسن گرامی
بررسی تاثیر ارتفاع ساختمان و سطح خطر زلزله در میرایی مودال متناسب با جرم و سختی
(2013)
^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
estimation of forward directivity effect on design spectra in near field of fault
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^محسن گرامی
estimation of forward directivity effect on design spectra in near field of fault
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^محسن گرامی
بررسی روش های شبیه سازی تکان قوی زمین در تحلیل های لرزه ای
(2012)
^محسن گرامی
ارزیابی رفتار غیرخطی اتصالات گیردار بهسازی شده با الگو های مختلف مقاطع کاهش یافته
(2012)
^محسن گرامی
ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمانهای فولادی طرح شده بر اساس آیین نامه ایران
(2011)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی, فرشاد مهرابی
بررسی پارامتر های زلزله های نزدیک گسل در مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزله
(2011)
^محسن گرامی
بررسی اثر ضریب اضافه مقاومت در طراحی لرزه ای سازه های فولادی
(2011)
^محسن گرامی
Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2011)
^محسن گرامی, امیر ساعدی دریان
''بررسی میزان تأثیر کاربرد پانل های سه بعدی در عملکرد لرزه ای با قاب خمشی فولادی با آنالیز دینامیکی غیر خطی
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2010)
^محسن گرامی
بهبود رفتار لرزه ای قابهای فولادی با تغییر تراز نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع
مدل سازی در مهندسی(2009)
سید علیرضا کابلی, ^محسن گرامی
تخمین ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مهاربندی شده با پانل های سه بعدی
سازه و فولاد(2008)
^محسن گرامی, ^امید رضائی فر
تغییر شکل پلاستیک تجمعی طبقه به عنوان شاخصی از خسارت موضعی قابهای خمشی فولادی در سطح طبقه
نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(2007)
^محسن گرامی, فرهاد دانشجو
آسیب شناسی خوردگی در سازههای بتن مسلح
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)(2016-09-21)
کاظم اصغرزاده خباز*, ^محسن گرامی
ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی(2016-03-10)
9211148010, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
ارزیابی اثر اجزای اتصال مرکب تیر فولادی و ستون بتن مسلح (RCS) بر عملکرد اتصال
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی(2016-03-10)
^محسن گرامی*, 9211148006
ارزیابی لرزه ای قاب های مرکب (RCS) تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی(2016-03-10)
9211148010, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
مقاومت قاب‌های خمشی فولادی ویژه در برابر آتش سوزی پس از زلزله
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی(2016-03-10)
^محسن گرامی*, 9211148007
بررسی اثر محل ایجاد بازشو بر رفتار چرخه ای اتصال صلب RBS
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی(2015-12-29)
^محسن گرامی, امیرحسین نوروزی*
بررسی عملکرد قاب های خمشی فولادی ویژه با تحلیل استاتیکی غیرخطی
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی(2015-12-29)
^محسن گرامی, ^حسین نادرپور, عباس سیوندی پور, 9111148006*
بررسی الگوی توزیع بار جانبی لرزه ای نزدیک گسل در قاب های خمشی فولادی نامنظم
اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک(2015-11-05)
^محسن گرامی, 9112148003
طبقه نرم و بررسی روشهای اصلاح آن در ساختمانهای موجود بارویکرد مروری بر ادبیات فنی پیشین
دومین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله، استان البرز(2015-10-14)
^محسن گرامی, 9311149012
تاثیر مواد مضاف با ساختار چسب و سورفکتانت بر افزایش زمان گیرش گچ ساختمانی
سومین همایش ملی گچ، دانشگاه سمنان(2015-10-07)
^محسن گرامی, 8511149007, 9011145006
افزایش زمان گیرش گچ ساختمانی با مواد مضاف دترجنتی
سومین همایش ملی گچ، دانشگاه سمنان(2015-10-07)
^محسن گرامی, 9011145006, 8511149007
ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بهنگام شونده تغییرمکانی(DAP) در برآورد نیاز لرزه ای قاب های خمشی فولادی
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی, 9111148007, 9011143002
بررسی آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی با استفاده از شاخص تجمعی کرزینگ در شکل پذیری هدف تحت زلزله های حوزه نزدیک
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی
تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی
تعیین ضریب رفتار قابهای خمشی فولادی با استفاده از روشهای مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی, 9111148007, 9011143002
ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده تغییر مکانی در برآورد نیاز لرزه ای قاب های خمشی فولادی
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی
اثرچشمه اتصال در رفتار قاب خمشی فولادی در حوزه دور و نزدیک گسل
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی, داود عبدالله زاده, 9111148005
اثر چشمه اتصال در رفتار قاب خمشی فولادی در حوزه دور و نزدیک گسل
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^محسن گرامی
مطالعه تحلیلی بیشینه نیاز نیرو و تغییر شکل اعضای مستقر در قاب خمشی فولادی با منظور نمودن اثر مودهای بالاتر به کمک تحلیل بارافزون
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری(2015-03-04)
نوید سیاه پلو*, ^محسن گرامی, ^رضا وهدانی
ارزیابی روش بار افزون ترکیب مودال در تخمین نیازهای غیرارتجاعی قاب خمشی فولادی ویژه در برابر زلزله نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیشرونده
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد،انجمن سازه های فولادی ایران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ایران(2015-02-25)
^محسن گرامی, 9011143002, ^رضا وهدانی
مقایسه ضریب رفتار تحلیلی قاب خمشی فولادی بکمک تحلیل پوش آور سنتی با الگوی بار زلزله نزدیک گسل دارای اثرات جهت پذیر یپیشرونده
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد،انجمن سازه های فولادی ایران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ایران(2015-02-25)
^محسن گرامی, 9011143002, ^رضا وهدانی
اثر درجات آزادی بر تخمین نیاز رانش بین طبقه ای وجابجائی ارتجاعی بامقابهایMDOF در اثر زلزله های نزدیک گسل دارای اثرات جهت پذیری پیشرونده
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد،انجمن سازه های فولادی ایران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ایران(2015-02-25)
^محسن گرامی, 9011143002, ^رضا وهدانی
مروری بر آخرین مطالعات مرتبط با تحلیل بار افزون مودال در برآورد نیازهای لرزه ای ساختمان های فولادی با نگاه به الگوهای توزیع بار
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2015-02-25)
9011143002, قاسم بریحی, ^محسن گرامی
بررسی کنترل های لازم در طراحی سقف های عرشه فولادی مورد استفاده در ساختمان ها
سومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان(2015-02-24)
^محسن گرامی, 9311143002
ارزیابی نمای نوین مرکب عایق حرارتی (اتیکس)
سومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان(2015-02-24)
^محسن گرامی, 8612148001, علی محمودیان
ارائه روندی جهت طراحی مقاوم در برابر حریق سقف های عرشه فولادی بر مبنای آیین نامه اروپا
سومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان(2015-02-24)
^محسن گرامی, 9311143002
برآورد زاویه بحرانی تحریک لرزه ای یک ساختمان منظم و مقایسه آن با استاندارد 2800
سومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-24)
^محسن گرامی, 9311143004
بررسی کنترل های لازم در طراحی سقف های عرشه فولادی مورد استفاده در ساختمان ها
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^محسن گرامی
ارائه روندی جهت طراحی مقاوم در برابر حریق سقف های عرشه فولادی بر مبنای آئین نامه اروپا
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^محسن گرامی
شاخص های مهم در ارزیابی فناوری های نوین
سومین همایش ملی فناوری های نوین در صنعت ساختمان، مشهد(2014-09-11)
^محسن گرامی, 9111051003
ارزیابی تحلیلی مقاومت و سختی جانبی قابهای فولادی سرد نورد شده با مهاربند ضربدری
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^محسن گرامی, محسن لطفی*
در آمدی بر مطالعات انجام شده در ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی مجهز به میراگر ویسکوپلاستیک تحت اثر زلزله های نزدیک گسل و معمولی
چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌های زیرزمینی و شریان‌های حیاتی(2013-05-02)
^محسن گرامی, نوید سیاه پلو
بررسی عملکرد مهاربند مدولار با فرمهای مختلف برروی تغییر مکان جانبی و زاویه دریفت طبقات در ساختمان های بلند با سیستم لوله در لوله
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
^محسن گرامی
بررسی اثر زلزلزه بر ناپایداری شیروانی های خاکی (مطالعه موردی : منطقه سفل میان 2شهرستان نکا
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
احمد ابراهیمی مقدم, ^محسن گرامی, نوید گنجیان, ذبیح اله روحانی محمودی
تحلیل خطرلرزه ای شهرستان نوراستان مازندران به روش احتمالاتی
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
^محسن گرامی, محمد کریمی فرد
بررسی کیفی و تحلیلی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه ها MPA و CMP در سازه های بلند
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازههای نوین در مهندسی عمران(2013-01-20)
^محسن گرامی
آنالیز المان محدود غیر خطی ساده شده ای برای سازه های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^محسن گرامی
ارزیابی سازه های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی تحت آزمایش میز لرزان
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^محسن گرامی
نیروی استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای سازه ها
دومین کنفرانس ملی سازه زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-30)
^محسن گرامی
بررسی عوامل موثر بر زمان تناوب قاب خمشی فولادی
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-23)
9011145001*, ^محسن گرامی
ارزیابی تحلیلی اثر اعضای کمانش ناپذیر در پاسخ لرزه ای برج های خنک کننده فلزی به کمک تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-23)
^محسن گرامی, 8812148004, 9011143002
بررسی پدیده طبقه همکف نرم در ساختمان قاب خمشی فولادی
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-23)
9011145001*, ^محسن گرامی
اندرکنش خاک- سازه و استاندارد بارگذاری نیوزلند
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-10-22)
^محسن گرامی, ^رضا وهدانی, سید مجتبی هاشمی
بررسی رفتار و عملکرد لرزه ای ستون کوتاه بتن آرمه احداث شده بر روی سطح شیبدار
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
استفاده از روش پوش آور انطباقی در تحلیل افزاینده ی دینامیکی سازه های بتن مسلح
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
بررسی برخی از ویژگیﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺣﺎوی داﻧﻪ و ﭘﻮدر ﻻﺳﺘیک ﺗﺎیر ﺑﺎزیاﻓتی
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
بحث پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمانهای بتنی در آیین نامه UFC 4-023-03
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
تحلیل لرزه ای خسارت سازه های بتن آرمه با استفاده از المان های تیر-ستون فایبردر روش اجزای محدود
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
ﺑﺮرﺳی تحلیلی دوره ﺗﻨﺎوب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻣیانقاب ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
درآمدی بر ارزیابی مشخصات بتن( ﺧﺸک و ﺗﺮ )ﺣﺎوی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻻﺳﺘیکی ﺣﺎﺻﻞ از بازیافت ﺗﺎیرﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی, راضیه یوسفی حاجی وند
ارزیابی سختی دورانی اتصال پای ستون در عملکرد قابهای بتن مسلح
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
ارزیابی لرزه ای آسیب پذیری اعضای بتن مسلح براساس سطح عملکرد
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
بررسی اثر کاهش دهانه قاب در ارتفاع بر پریود سازه های بتن آرمه
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
ﺑﺮرسیﺿریب رﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻓﻮﻻدی ﺿﺮﺑﺪری و زانویی شکل
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^محسن گرامی
بررسی اثر مولفه قائم زلزله های نزدیک گسل بر عملکرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شکل پذیری زیاد
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^محسن گرامی
Evaluation of equivalent modal and uniform damping ratios in hybrid structures
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^محسن گرامی
Investigation of the use of high strenggth steel in steel moment resisting frame
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محسن گرامی
بررسی عملکرد لرزه ای قابهای طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوشآور
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
محمد رضا مینباشی, ^محسن گرامی
study the effect of column thickness in square concrete filled tube column on concrete strain
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
امین غزنوی اسگوئی, ^محسن گرامی, آیدین غزنوی اسگوئی
A Numerical Technique for Detecting Damage in Structures
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^محسن گرامی, مهسا جوشان
کنترل ارتعاش سقف های ساختمانی بوسیله ی رابطه ی پیشنهادی جهت تعیین فرکانس طبیعی تیرهای فولادی با اتصال گیر دار با استفاده از شبکه های عصبی
اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات(2011-12-21)
^محسن گرامی
تعیین نسبت میرایی معادل برای ساختمان های با سیستم ترکیبی بتنی-فلزی با استفاده از مود اصلی ارتعاش
اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات(2011-12-21)
^محسن گرامی
بررسی دورانهای گره با تغییر نوع مهاربندی به واگرا در ارتفاع سازه های فولادی
کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی(2011-09-29)
^محسن گرامی, سلمان مختومی
بررسی مطالعات آزمایشگاهی اتصالات پس کشیده فولادی با نبشی های فوقانی و تحتانی
کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی(2011-09-29)
^محسن گرامی
اثر تغییر سیستم مهاربندی به واگرا در نیاز تغییر مکان نسبی سازه های فولادی
کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی(2011-09-29)
^محسن گرامی, سلمان مختومی
بررسی روش پوش آور انطباقی بر اساس برش طبقه در قابهای خمشی فولادی
کنفرانس ملی زلزله، سازه و روشهای محاسباتی(2011-09-29)
^محسن گرامی
بررسی نقش پارامترهای موثر در رفتار اتصالات پس کشیده فولادی با نبشی های فوقانی و تحتانی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محسن گرامی
مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی با اتصالات پس کشیده اصطکاکی متقارن و غیرمتقارن
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محسن گرامی
مقایسه روش های سنتی و نوین تحلیل و طراحی قاب های فولادی و معرفی برخی عوامل بوجود آورنده رفتار غیرخطی در سازه ها
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^محسن گرامی, وحید اقتصادی
رزیابی حوادث کاری در پروژه های عمرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه(2011-01-16)
مرتضی دربار رضوی, حسین رجایی, ^محسن گرامی
تحلیل بار افزون سازه های فولادی با قاب ساده و مهاربند هم محور با بکارگیری فولاد نرمه و فولاد با مقاومت بالا
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی
کاهش وزن و هزینه ساخت با استفاده از فولاد مقاومت بالا در قاب های خمشی فولادی
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی
مقایسه رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مهاربند هشتی برون محور با استفاده از فولاد مقاومت بالا و فولاد نرمه
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی
ارزیابی ضریب رفتار سیستم های ترکیبی قاب فولادی – پانل سه بعدی
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی, ^امید رضائی فر, سید محمد کابلی
بررسی رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی با مقاومت بالا در قاب های فولادی سرد نورد شده
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^مجید قلهکی, ^محسن گرامی
بررسی بهسازی سازه های فولادی با استفاده از پانل های سبک سه بعدی در حوزه دور از گسل
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی, ^امید رضائی فر
استفاده از فولاد با مقاومت بالا در سیستم قاب خمشی و مهاربند هم محور
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی
اثر مقاومت در فولادهای نرمه و فولادهای با مقاومت بالا بر طول مفصل پلاستیک اجزای سازه ای
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^محسن گرامی
بررسی رفتار دیواربرشی همبند در حوزه ی نزدیک و دور از گسل و طیف استاندارد 2800
اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2010-12-14)
^محسن گرامی
Nonlinear Behavior of RBS Connection in Steel Moment Frames
The International Conference on computing in civil and building engineering(2010-06-30)
^محسن گرامی
Nonlinear Behaviorof RBS Connections in Steel Frames
13th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (icccbe2010)(2010-06-30)
^محسن گرامی, امین غزنوی اسگوئی
Evaluation of Cyclic Response of RBS Connection including Panel Zone effects
13th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (icccbe2010)(2010-06-30)
^محسن گرامی, امین غزنوی اسگوئی
Study of Stiffness Effect Of Panel Zone On Ductility of RBS joint
International Conference On Building Science and Engineering(2009-12-14)
^محسن گرامی
The New Method For Transferring Plastic Hinges to Inside the Beam In Pre-Northridge connections
International Conference On Building Science and Engineering(2009-12-14)
^محسن گرامی
تعیین بار کمانش ستون ها با در نظر گرفتن اثر کمکی تکیه شدهبر سایر ستون ها
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^محسن گرامی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراکم و بهینه سازی آن با پودر خاکستر بادی
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^محسن گرامی
بهسازی لرزه ای قاب های خمشی فولادی با اتصالات پس کشیده اصطکاکی
دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان(2009-04-21)
^محسن گرامی
مقایسه آنالیز فوریه و آنالیز موجک در تحلیل امواج زلزله
دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان(2009-04-21)
^محسن گرامی
اثر تغییر نوع مهاربند در ارتفاع سازه¬ها بر تغییرات دوران موضعی در قابهای فولادی خمشی
دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان(2009-04-21)
^محسن گرامی, روزبه صدری
ارزیابی خطر پذیری ساختمان ها در طراحی لرزه ای بر اساس سطح عملکرد
دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان(2009-04-21)
^محسن گرامی
انواع اتصالات در سازه¬های پیش ساخته سبک سه بعدی
دومین همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان(2009-04-21)
^محسن گرامی
سیستم نوین سازه های فولادی سبک (lsf) و مقایسه با سیستم های رایج فولادی
همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی(2008-12-03)
^محسن گرامی
ضوابط استفاده از پلی استایرن منبسط در ساختمان
همایش ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی(2008-12-03)
^محسن گرامی
بررسی رفتار قاب فولادی پر شده با پانل سه بعدی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی در Ansys
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^محسن گرامی
بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای صفحات اتصال مهاربند در سازه های فولادی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^محسن گرامی
اثر تغییر سیستم مهاربندی در نیاز تغییر مکان نسبی سازه های فولادی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محسن گرامی, روزبه صدری
اثر تغییر سیستم مهاربندی در دوران گره ای سازه ها
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محسن گرامی, روزبه صدری
بهسازی خسارت ناشی از ضربه در تیرهای بتن پیش تنیده با اسپری های FRP
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محسن گرامی
بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات پیچی پای ستون های مرکب تحت بار تناوبی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محسن گرامی
بررسی حداکثر تغییر مکان نسبی بام با تغییرات سیستم مهاربندی سازه های فولادی
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محسن گرامی, روزبه صدری
معرفی ضریب بزرگ نمایی بارهای زلزله در طراحی سازه های مقاوم فولادی و مقایسه آن در آیین نامه های مختلف
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^محسن گرامی
مقایسه طیف طرح چند آیین نامه طرح لرزه ای با طیف پاسخ زلزله های نزدیک گسل
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^محسن گرامی, ساسان عشقی
بررسی اثر RBS در بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی فولادی
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^محسن گرامی
بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی ماهیچه ای فولادی
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^محسن گرامی
بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^محسن گرامی, اکبر واثقی
رویکرد جدید به مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله
همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان ها(2008-03-05)
^محسن گرامی
بررسی پاسخ دینامیکی پانل های ساندویچی فولادی با هسته های شبکه ای منشوری
کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران(2007-12-24)
^محسن گرامی
بررسی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی با منظور نمودن اثر چشمه اتصال
سومین کنگره ملی مهندسی عمران(2007-05-01)
^محسن گرامی
بررسی اثر اتصال RBS در بخش اتصال و تغییر مکان جانبی آن
سومین کنگره ملی مهندسی عمران(2007-05-01)
^محسن گرامی
اثر صلبیت گره نزدیک در تعیین ضریب طول مؤثر کمانش ستون ها به روش ژولیان – لورنس
سیزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(2007-03-12)
^محسن گرامی, محسن کلاته آهنی
بررسی اثر P - برتشکیل مفاصل پلاستیک در قابلهای فولادی با سیستم قاب خمشی
اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی(2006-12-27)
^محسن گرامی
بررسی شاخص اندیس خسارت در ساختمانها''
مجموعه مقالات کنفرانس ملی مقاوم سازی و بهسازی ایران(2006-12-22)
^محسن گرامی
مقاوم سازی ساختمانهای فلزی موجود با کاهش مقطع بال
مجموعه مقالات کنفرانس ملی مقاوم سازی و بهسازی ایران(2006-12-22)
^محسن گرامی
بررسی کاربرد سیستم نوین پانل3Dو تأثیر باز شو در عملکرد لرزه ای آن''
مجموعه مقالات کنفرانس ملی مقاوم سازی و بهسازی ایران(2006-12-22)
^محسن گرامی
بررسی تأثیر چشمه اتصال در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^محسن گرامی
بررسی کاربرد سیستم نوین پانل 3D در بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2006-04-25)
^محسن گرامی
تشکیل طیف پاسخ برای بار گذاری ناشی از انفجار و طراحی دیوارهای مقاوم در برابر انفجار
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
تحلیل ارتعاش آزاد برای ساختمانهای بلند لوله در لوله
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
بررسی دوران های موضعی گره ای در سازه های فولادی
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی, روزبه صدری
بررسی تغییر مکان نسبی در سازه های فولادی با تغییر نوع مهاربندی همگرا در ارتفاع سازه
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی, روزبه صدری
بررسی پاسخ های گذاری ناشی از شکست ترد اتصالات با کمک دو نوسانگر یک درجه و دو درجه آزادی
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
بررسی عملکرد میراگرهای فوق ارتجاعی SMA
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
اثر جداسازی لاستیکی – سربی و دمپرهای ویسکوز در رفتار لرزه ای سازه های نزدیک گسل
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
تاثیر تغییرات سیستم های مهاربندی در ارتفاع بر روی حداکثر تغییر مکان نسبی بام در سازه های فولادی
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی, روزبه صدری
مقاوم سازی قاب های بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
روش تحلیل پوش آور کران بالا برای تخمین نیازهای لرزه ای در ساختمانهای بلند
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(0000-00-00)
^محسن گرامی
تعيين سرعت موج برشي
شهراد نفيسه(تاریخ دفاع: 1390/08/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي لرزه اي قابهاي فولادي
محرم زاده نوبري مهدي(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سيستم برشي
اصغري تكدام هوشنگ(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه شكل پذيري محلي موضعي و كلي درقابهاي خمشي فولادي
مرآتي فشي هادي(تاریخ دفاع: 1390/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليل رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي دوگانه با فولاد نرمه و مقاومت بالا
عمراني ربابه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتارسازه هاي فولادي
كشاورز حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سيستم هاي ديوار برشي فولادي ورق نازك با تصالات تير به ستون مفصلي تحت زلزله هاي حوزه نزديك گسل
مهدي پور چاري علي(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات در سازه هاي سرد نورد شده
باقري صباغ حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پروسه خرابي در سازهاي فولادي بلند مرتبه
مهرابي فرشاد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند با سيستم شبكه قطري
مشهدي علي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1389/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي و مقاوم سازي سازه هاي فولادي با پانل هاي پيش ساخته سبك سه بعدي
شوقي جوان محمد(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي رفتار اجزاي سازه پانلي در حالت مستقيم در سيستم
اسمعيلي راد علي(تاریخ دفاع: 1390/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار لرزه اي سازه هاي پانلي با جداسازي در شالوده
نفري قلعه اسماعيل(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي اثر خمشي بر رفتار ديوار بررسي فولادي با ورق نازك
ابراهيمي ثابت زهرا(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي اثر خمش بر رفتار ديوار برشي فولادي با ورق نازك
محمدنژادعمران شهرام(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حرفه اي لرزه اي قابهاي مهاربندي شده واگرا با تحليل ديناميكي غير خطي افزاينده
فلاح اصل محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد شاخصهاي خرابي تجمعي موضعي در تحليل لرزه اي تابهاي خمشي فولادي
همتي سهيل(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مدت زمان قوي و محتواي فركانسي زلزله در ارزيابي لرزه اي قابهاي فولادي
مرتضائي كيميا(تاریخ دفاع: 1391/09/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي اتصال صلب تقويت شده در قابهاي خمشي فولادي
پورميداني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت اعتمادپذيري احتمالي ...
تقديسي محمدهادي(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد لرزه اي صفحه اتصال مهاربند به تير و ستون
مهاجري امين(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار ديناميكي ساختمان هاي ميان و بلند مرتبه مجاور هم در خلال برخورد و تشكيل نيروي تنه اي با رويكرد ارزيابي سطوح عملكرد
عبدوس فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر پارامترهاي هندسي موثر بر رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي ويژه فولادي با رويكرد ارزيابي سطوح عملكرد
خدابنده شهركي مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي سطوح عملكردسازه هاي فولادي با سيستم مهاربند واگراي كمانش ناپذير
محمدي وجدان تقي(تاریخ دفاع: 1392/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مودهاي بالاتر بر پاسخ لرزه اي قابهاي خمشي فولادي بلند مرتبه با تحليل استتاتيكي
نوذري فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد تناوبي اتصالات تير به ستون با ورق ميانگذر مورب
توحيدي پور الهه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي سرد نورد شده
لطفي مركيه محسن(تاریخ دفاع: 1392/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با سخت كننده در حوزه نزديك گسل
نصيري مهدي(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ورق هاي نازك فولادي پر كننده در مهاربندهاي واگرا
احمدي سيدميثم(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار ديناميكي ساختمان هاي تقويت شده با جداگر و ميراگر
بغدادي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي و عددي بهسازي لرزه اي اتصالات خمشي پيچي با بكارگيري ماهيچه مورب
صابري حميد(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : دكتري
بررسي ازمايشگاهي و عددي استفاده از كابلهاي پس كشيده براي بهسازي اتصالات خمشي پيچي در زلزله هاي حوزه نزديك گسل
صابري وحيد(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : دكتري
ارزيابي نيازهاي موضعي قاب خمشي فولادي در اثر زلزله هاي نزديك گسل
كاشف محمدامير(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرمودهاي بالاتر در نيازهاي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي تحت زلزله هاي حوزه نزديك
مشايخي امير حسام(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي با قاب خمشي با استفاده از شاخص خسارت تجمعي تحت زلزله هاي نزديك گسل
دارستاني علي اكبر(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سطوح عملكرد در ارزيابي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با شكل پذيري زياد تحت زلزله هاي نزديك گسل
كشاورزمعتمدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوي توزيع بار جانبي لرزه اي نزديك گسل در قاب هاي خمشي فولادي
سيف اللهي اصل عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديوار برشي فولادي بر اساس نياز غير الاستيك
طالبي اتوئي مولا(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت طراحي ديوار برشي فولادي تقويت شده
قشقائي مهرنوش(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و عددي اندركنش ديناميكي نيروي بين چرخو ريل
سركارنژاد شهاب(تاریخ دفاع: 1394/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي الگوهاي موجود بارگذاري زلزله در آئين نامه ها بر اساس شاخص خسارت قاب بتن ارمه
بخشايش محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت اطمينان قابهاي بهسازي شده لرزه اي با استفاده از مهاربند فولادي واگرا با تير پيوند قائم
صفائي كوچكسرائي سارا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار غير خطي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي تحت خرابي پيشرونده
شكيب خانكندي رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر اندركنش غير خطي خاك و سازه بر نيازهاي لرزه اي قاب هاي فولادي
عابديني سجاد(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه اي و آسيب پذيري سيستم قاب خمشي فولادي با ديوار برشي فولادي در حوزه ي نزديك گسل با توسعه منحني هاي شكنندگيو بتني
غفاري سعيد(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات قاب هاي خمشي تير فولادي - ستون بتني (RCS)
فلاح لاله زاري شيوا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه اي قاب هاي ستون بتني - تير فولادي (RCS) تحت زلزله هاي حوزه نزديك گسل
خراساني فرشته(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي قابليت اطمينان لرزه اي قابهاي خمشي فولادي تقويت شده با مهاربند
رضائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي سازه هاي فولادي بلند در برابر انهدام پيشرونده به كمك مهار بازويي و كلاهك خرپايي
پژوهان فر رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رفتار سيستم ديوار برشي فولادي توسط تحليل ديناميكي افزايشي
قزويني سجاد(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خسارت ديوار برشي فولادي به روش بار افزون
پاچيده قاسم(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طيف ساختمان فولادي با برشي فولادي با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي فزاينده و روش انرژي بدون نياز به نقطه كنترل
جواهرتراش اميرعلي(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اتصالات گيردار با استفاده از لچكي كناري بر عملكرد آن
بهروش سيامك(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاومت اتصال نيمه صلب در برابر زلزله ، پس از آتش
صالحي نژاد علي(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاومت قاب‌هاي خمشي فولادي ويژه در برابر آتش پس از زلزله
قمري ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار لرزه‌اي اتصالات صلب جوشي فولاد پر مقاومت با ورق انتهايي پس از آتش
ذوالفقاري پدرام(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد طيفهاي شكنندگي سازه هاي قاب فلزي ميان مرتبه خمشي و ارائه شاخصهاي خسارت تجمعي طبقه‌اي
مبرز چيني بلاغ رامين(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مهاربند هم محور اصلاح شده به منظور افزايش شكل پذيري لرزه اي بر اساس مطالعات عددي و آزمايشگاهي
كچوئي علي(تاریخ دفاع: 1397/07/04) ، مقطع : دكتري
تخمين تغييرات پريود قاب‌هاي خمشي فولادي تحت ركوردهاي نزديك گسل و تأثير آن بر پاسخ لرزه‌اي سازه‌ها
شكوريان امير(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير شدت زلزله بر توزيع مقادير كميت هاي پاسخ لرزه اي در ارتفاع قاب هاي خمشي فولادي تحت ركوردهاي نزديك گسل
معظمي گودرزي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پديده خستگي كم چرخه بر روي قابهاي خمشي فولادي با اتصالات صلب از پيش تاييد شده فلنجي (با و بدون ورق لچكي)
زارعي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي توزيع آماري پاسخ لرزه¬اي در ارتفاع قابهاي خمشي فولادي تحت زلزله¬هاي متوالي
نجاتي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار غير خطي اعضا و اتصالات مهاربند OGRID در سازه‌هاي خاص مرتفع
بوستاني مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مدهاي بالاتر بر خستگي اتصالات پيچي و جوشي با ورق هاي زيرسري و روسري در قاب هاي خمشي فولادي ناشي از زلزله
سلطاني كوهبناني مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع مدلهاي شكل پذيري در محدود? چشمه اتصال در سازه هاي خمشي فلزي در آيين نامه هاي لرزه اي با تحليل استاتيكي غير خطي
قديري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشنهاد سطوح عملكرد قاب‌هاي خمشي فولاديتحت آتش پس از زلزله
ميرزائي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : دكتري
تاثير زلزله هاي متوالي بر رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي هم محور فولادي با آلياژ حافظه دار پايه مس
ميرزاحسيني مهرسا(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
اصلاح طيف غير ارتجاعي براي ارزيابي لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي در حوزه نزديك
راضي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : دكتري
بررسي آسيب پذيري سازه‌هاي فولادي داراي ديوار برشي فولادي جدار نازك در برابر زلزله‌هاي متوالي بر اساس توسعه‌ي منحني‌هاي شكنندگي
رحيميان عرفان(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي جديد براي نامنظمي تركيبي در قابهاي خمشي بتن آرمه تحت زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك گسل
هاشمي الهه السادات(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
برآورد پاسخ لرزه‌اي پل‌هاي اريب داراي قوس در پلان تحت زمين لرزه‌هاي حوزه نزديك
حيدري سجاد(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
ارزيابي ظرفيت اتصالات فولادي از پيش تاييد شده در فرآيند خستگي كم چرخه شديد با تعيين آزمايشگاهي پارامترهاي مكانيك شكست
قادري محسن(تاریخ دفاع: 1398/08/13) ، مقطع : دكتري
ارزيابي لرزه اي سازه‌هاي بتن آرمه تحت زلزله‌هاي متوالي
ترابي داغيان سيده مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي شاخص خسارت در برخورد قاب‌هاي خمشي فولادي نامنظم در ارتفاع.
ملائيان مهشيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه‌اي اتصالات تضعيف شده با حرارت
معافيان علي اكبر(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود رفتار لرزه‌اي قاب هاي فولادي با تغيير نوع مهاربند zipper به شورون در ارتفاع
پاكباز الهام(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي در برابر زلزله‌هاي متوالي با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
زراعتكار مهدي(تاریخ دفاع: 1397/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي داراي مهاربند هفتي همگرا و واگرا تحت تاثير توالي لرزه‌اي
جهان نوروز(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تغييرات ضرايب و پارامترهاي طراحي لرزه اي سازه هاي قاب خمشي فولادي با مدل دو بعدي با استفاده از روش فعال با رويكرد نرو-فازي
احمدي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه‌اي اتصال HBS با ورق انتهايي
بهاري زرگر وحيد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيشنهاد روشي براي بهبود رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با رويكرد روش انرژي
واثقي نيا محمدعلي(تاریخ دفاع: 1397/10/25) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل تاثير معيارهاي شايستگي مديران صنعت ساخت فرودگاهي بر ميزان تغييرات موفقيت پروژه ها
روشني عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي وعددي اتصال HBS نامتقارن در بهسازي لرزه اي قابهاي فولادي
بحيرائي محمد(تاریخ دفاع: 1397/12/07) ، مقطع : دكتري
برآورد اثرات برخورد قابهاي خمشي فولادي با طبقه نرم تحت زلزله-پس لرزه
خاتمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1399/01/25) ، مقطع : دكتري
ارائه طيف پاسخ زلزله با لحاظ اثرات اندركنش ساختگاه-شهر
نوروزي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/10/16) ، مقطع : دكتري
تاثير بارگذاري چرخه‌اي بر رفتار قاب خمشي فولادي در آتش پس از زلزله
كطائيان سيد محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي فلزي منحني شكل تحت زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك گسل
مختاري محمدحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي فلزي منحني شكل تحت زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك گسل
مختاري محمدحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خستگي كم چرخه در اتصالات جوشي قاب خمشي فولادي تحت زلزله‌هاي مصنوعي متوالي توليد شده با آناليز موجك در حوره نزديك گسل
بني اسدي مقدم محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خستگي كم چرخه در اتصالات جوشي قاب خمشي فولادي تحت زلزله‌هاي مصنوعي متوالي توليد شده با آناليز موجك در حوره نزديك گسل
بني اسدي مقدم محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش نوين در توسعه طيفهاي طرح لرزه‌اي ناشي از حضور تونلهاي مترو شهري با در نظر گرفتن شرايط باند حوزه پلاستيك توسعه يافته
فخريه حامد(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
مدلسازي عددي در بهسازي لرزه‌اي اتصالات فولادي فلنجي با حرارت موضعي در جان تير و كاهش مقطع
احمدي پريسا(تاریخ دفاع: 1399/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكردي قاب‌هاي خمشي با اتصال صفحات انتهايي گسترش يافته مجهز به پيچ‌هاي الياژ حافظه‌دار شكلي
آقاخاني عرفان(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي "خستگي كم چرخه " بر رفتار لرزه‌اي " اتصال مستقيم تقويت نشده جوشي " و " اتصال مستقيم تير با مقطع كاهش يافته "در قاب‌هاي خمشي فولادي
حسيني كالج باهره سادات(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خوردگي خستگي جوش اتصال مستقيم تقويت نشده جوشي بر رفتار لرزه‌اي قاب خمشي فولادي
فروخ شاهي فرهنگ(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه ضرائب همبستگي مولفه‌هاي زلزله‌هاي حوزه نزديك و پاسخ لرزه‌اي تونل‌هاي دايروي متروي شهري
رضويان امرئي سيد امين(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
تعیین فرکانس طبیعی تیر های فولادی با اتصال گیر دار برای کنترل ارتعاش کف با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
(2011)
^محسن گرامی
Assessment of the dynamic effect of steel frame due to sudden middle column loss
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2012)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
پیش بینی آماری پهنه بندی خطر زلزلۀ احتمالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
(2012)
^محسن گرامی
طراحی کاربردی سازه های فولادی- جلد دوم
(2015-04-21)
طراحی کاربردی سازه های فولادی- جلد اول
(2014-10-23)
مهندسی زلزله کاربردی
(2014-06-21)
راهنمای سیستم های پیش ساخته سبک سه بعدی
(0000-00-00)
كنترل طراحي و ارايه راهكارهاي مطالعاتي درخصوص سيستم نوين قالب تونلي
(2014-11-23 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
«شیوه نامه ایران»، راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی   (175 بار دانلود)
شیوه نامه منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران/ نسخه اصلی در این آدرس قابل دستیابی است: imos.irandoc.ac.ir
فرمت نمونه پایان نامه و رساله   (145 بار دانلود)
این فایل ساختار پایان نامه را نشان می دهد که در آن، برخی فرمتهای مورد استفاده در نرم افزار WORD در مورد جداول، شکلها، رابطه ها، بالانویس صفحات، نام دانشجو و عنوان، به صورت اتوماتیک تعریف شده اند.

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
لرزه شناسی و مهندسی زلزله   (154 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : زلزله
طراحی لرزه ای سازه ها   (136 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : زلزله
سازه های فولادی یک   (138 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران
سازه های فولادی دو   (116 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها   (1916 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : زلزله
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها   (550 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : زلزله
دینامیک غیرخطی سازه ها   (146 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : زلزله

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - روبروی پارک سوکان - دانشگاه سمنان
mgerami@semnan.ac.ir
(+98)2331535208

فرم تماس